K 401516-4 250 m, 60 g/m² Kraft gerippt, Happy Birthday 2